Podstawowe rodzaje pożarów.

Pożar może przybierać różne formy.

Podstawowe rodzaje pożarów jakie możemy wyróżnić to:

  • jet fire – pożar strumieniowy,
  • flash fire – pożar chmury palnej mieszaniny po opóźnionym zapłonie,
  • pool fire – pożar powierzchniowy.

Jet fire:

 

 

 

Pożar strumieniowy powstaje gdy palna ciecz lub gaz ulega zapłonowi podczas wypływu pod wysokim ciśnieniem              z uszkodzonego zbiornika, rurociągu lub innej części instalacji.

Ma to miejsce najczęściej gdy element instalacji lub zbiornik ulega punktowemu uszkodzeniu.

W rezultacie poprzez powstały otwór następuje uwolnienie cieczy lub gazu w formie strumienia pod wysokim ciśnieniem wraz z inicjacją zapłonu.

W przypadku braku zapłonu w pierwszych chwilach uwolnienia, rezultatem może być wybuch dyspersji lub par cieczy oraz mieszaniny palnego gazu z powietrzem w wyniku stworzenia atmosfery wybuchowej i znalezienia efektywnego źródła zapłonu.

Pożary strumieniowe niosą ryzyko wysokotemperaturowego, punktowego oddziaływania na sąsiednie elementy instalacji takie jak zbiorniki, rurociągi czy estakady, powodując ich szybkie zniszczenia, co z kolei może doprowadzić do kolejnych pożarów lub eksplozji.

Flash fire:

Jest to deflagracyjne spalanie mieszaniny palnej bez wytworzenia niszczącej fali ciśnienia.

Innymi słowy możemy mówić o przemieszczaniu się czoła płomienia w bardzo krótkim czasie, poniżej 3 s oraz sile oddziaływania strumienia cieplnego o wartości do 80 kW/m2.

Ten typ pożaru charakteryzuje rozprzestrzenianie się płomienia z prędkością poddźwiękową, bez niszczycielskiego oddziaływania fali uderzeniowej nadciśnienia, zatem nie ma tu oddziaływania fali nadciśnienia na struktury instalacji, zagrożeniem jest oddziaływanie termiczne oraz możliwość powstania pożarów wtórnych objętych zasięgiem płomienia.

Pool fire:

Pożar powierzchniowy powstaje w wyniku wycieku substancji palnej i utworzenia rozlewiska na powierzchni stałego podłoża, a następnie zapłonu uwolnionych par palnych z jego powierzchni.

Cały proces spalania (utlenianie par cieczy tlenem z powietrza oraz emisja
ciepła) zachodzi w fazie gazowej.

Paliwo stanowi stały dopływ par palnych, powstających w wyniku ciepła dostarczanego do powierzchni cieczy od płomienia.

Głównymi zagrożeniami tego typu pożaru jest promieniowanie cieplne oraz wydobywające się w postaci dymu toksyczne produkty gazowe.

Często w wyniku oddziaływania pożaru powierzchniowego na zbiorniki magazynowe może dojść do zjawiska BLEVE.

Jeżeli rozlewisko nie jest ograniczone, na przykład w obrębie tacy wychwytowej, może przemieszczać się aż do momentu znalezienia źródła zapłonu lub przemieszczać się już w formie pożaru powierzchniowego, obejmując pożarem coraz większe powierzchnie.

Kolejnymi zjawiskami towarzyszącymi uwolnieniu materiałów palnych są także efekty w postaci wybuchu.

O tych zjawiskach już wkrótce w kolejnym artykule.

Zapraszamy!